Pimpinan Universitas

Sample avatar
Dr. Saiful Falah, M. Pd.I.

Wakil Rektor I

Sample avatar
Agus Tamami, S.Ag.,M.Pd.I.

Wakil Rektor I

Sample avatar
Syamsul Rizal MZ, S.HI., M.Pd.I.

Wakil Rektor II

Sample avatar
Taufiq Rahman,S.Pd.,MM.

Wakil Rektor III